มทร.อีสาน จัดอบรม U2T for BCG พร้อมเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมฯ และแพลตฟอร์ม สร้าง Start up หลังวิกฤต COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ตำรวจทางหลวงโคราช จับมือจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เลี้ยงอาหารเที่ยงให้เด็กพิการทางสายตา เขาใหญ่ ลูกหลานหรือเด็กที่บ้านสามารถลอยตัวในน้ำได้ เราจะไม่มีพ่อแม่ ครอบครัวไหนต้องร้องไห้ ต้องสูญเสีย เพราะการจมน้ำ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
รมต.อนุชา ย้ำหน่วยงานรัฐต้องให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการทำงานภาครัฐ

รมต.อนุชา ย้ำหน่วยงานรัฐต้องให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการทำงานภาครัฐ

วันนี้ (10 พ.ค. 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)

การประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2563 มีจำนวน 625 เรื่อง ปี 2564 มีจำนวน 683 เรื่อง ทั้งนี้พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่หน่วยงานของรัฐละเลยเพิกเฉยต่อคำขอข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ยื่นคำขอ ซึ่งการละเลยเพิกเฉยดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน และกำหนดวันที่จะแล้วเสร็จให้ทราบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่หน่วยงานของรัฐเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และไม่รายงานผลให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ อาจทำให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ อาทิ ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ควรได้ ขาดความโปร่งใสตรวจสอบได้ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบต่าง ๆ จึงจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้กำชับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเคร่งครัดและดำเนินการทางวินัยทุกกรณี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และขอให้คำนึงถึงความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการทำงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความจริงใจต่อการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกด้าน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :