มทร.อีสาน จัดอบรม U2T for BCG พร้อมเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมฯ และแพลตฟอร์ม สร้าง Start up หลังวิกฤต COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ตำรวจทางหลวงโคราช จับมือจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เลี้ยงอาหารเที่ยงให้เด็กพิการทางสายตา เขาใหญ่ ลูกหลานหรือเด็กที่บ้านสามารถลอยตัวในน้ำได้ เราจะไม่มีพ่อแม่ ครอบครัวไหนต้องร้องไห้ ต้องสูญเสีย เพราะการจมน้ำ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

จากแนวพระราชดำริในการพัฒนาลำน้ำชีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการขาดแคลนน้ำเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ตลอดลำน้ำชีที่ไหลผ่าน ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และอุดรธานี ประกอบกับปัจจุบันความต้องการการใช้น้ำของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

โครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องพระราชดำริขึ้น และบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ โดยโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนงานพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การดำเนินงานโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ปี 2559 - 2564 ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยเดิม ความยาวรวม 54 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 429 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 2,210,000 ลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ 2 ปี 2565 ดำเนินการขุดลอก จำนวน 92 ไร่ ความยาว 5,200 เมตร สามารถเพิ่มความจุได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 2,560,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และท่อรับน้ำ

ระยะที่ 3 เป็นการดำเนินงานขุดลอกส่วนที่เหลืออีก จำนวน 6 กิโลเมตร กำหนดแผนงานงบประมาณปี 2567 ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรวม 3,152,800 ลูกบาศก์เมตร

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรตำบลยางหวาย และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ถึง 1,030 ครัวเรือน 4,637 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรกว่า 10,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่และโดยรอบต่อไป

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#รักประเทศไทย

#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :