มทร.อีสาน จัดอบรม U2T for BCG พร้อมเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมฯ และแพลตฟอร์ม สร้าง Start up หลังวิกฤต COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ตำรวจทางหลวงโคราช จับมือจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เลี้ยงอาหารเที่ยงให้เด็กพิการทางสายตา เขาใหญ่ ลูกหลานหรือเด็กที่บ้านสามารถลอยตัวในน้ำได้ เราจะไม่มีพ่อแม่ ครอบครัวไหนต้องร้องไห้ ต้องสูญเสีย เพราะการจมน้ำ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการจิตอาสาโคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการจิตอาสาโคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร และกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาโคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร และกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนชาวอำเภอปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ และพัฒนาเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ด้วยพลัง "บวร" บ้านคือ ครัวเรือนในตำบลหนองน้ำแดง วัดคือ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงในพระองค์ รัชกาลที่ 10 มีพื้นที่ดำเนินการ 53 ไร่ และโรงเรียนคือ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รวมทั้งภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการจิตอาสาโคกหนองนา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร เพื่อขับเคลื่อนและขยายผล "โคก หนอง นา โมเดล" ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นการต่อยอด โดยการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยมีกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 200 ต้น ปลูกหญ้าแฝก 3,000 ต้น ปลูกไผ่ 100 ต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และกิจกรรมย่ำขี้เสริมฟาง ในสระที่ขุดแล้วไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ จำนวน 2 บ่อ

 คะแนนโหวต :