สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
ประวัติ สวท.นครราชสีมา
7/04/2564 | 310

ประวัติ สวท.นครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
---------------------------------------------------
 
            ๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ จังหวัดขอนแก่น

กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามแผนงานด้านวิทยุกระจายเสียงขององค์การ สปอ. โดยได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลีย

มีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อความมั่นคงของชาติ สร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงก่อสร้างสถานีวิทยุ ๕๐ กิโลวัตต์

ร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายไทย และฝ่ายสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 
 
           ปี ๒๕๑๘ ได้ย้ายห้องส่งไปอยู่ที่อาคารซอยสุภาภรณ์ ถนนสืบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๒ ได้ย้ายห้องส่งกลับมาอยู่ที่อาคารแห่งใหม่
ณ บ้านห้วยยาง ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ตั้งของเครื่องส่งระบบเอเอ็ม จนถึงปัจจุบัน
           ส่วนระบบเอฟ เอ็ม ได้เริ่มออกอากาศเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ด้วยความถี่ ๑๐๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเพื่ออำนวยความสะดวก
การติดต่อประสานงาน ต่อมาปี ๒๕๓๗ ทางกรมประชาสัมพันธ์ ได้ขออนุมัติไปทางกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อใช้คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นระบบเอฟเอ็ม ลิงค์
ในการติดต่อระหว่างห้องส่งและเครื่องส่งที่บ้านห้วยยาง และปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้เลิกใช้ระบบดังกล่าว 

 

              ๑.๒ การพัฒนาปรับปรุง ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน)

จากสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงตาม

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็ม ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน


              ๑.๓ ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยาง ตำบล โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๔๒
ห่างจากตัวเมืองไปทางถนนมิตรภาพ ถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร กำลังส่งกระจายเสียง ๒ ระบบ ๓ ความถี่ คือระบบเอ เอ็ม ความถี่ ๗๒๙ กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง ๒๕ กิโลวัตต์ (เดิม ๕๐ กิโลวัตต์) ระบบเอฟ เอ็ม ความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์  มีกำลังส่งความถี่ละ ๑ กิโลวัตต์ ออกอากาศตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
               คลื่นความถี่ออกอากาศ เพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารความรู้ และรายการบันเทิงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

 

"มุ่งมั่นบริการ ข่าวสารฉันไว วิทยุแห่งประเทศไทย นครราชสีมา "
 


เขตบริการ
          ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๗๒๙ กิโลเฮิรตซ์ รัศมีการส่งกระจายเสียงออกอากาศ และพื้นที่การให้บริการ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองบุญมาก อำเภอห้วยแถลง อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง อำเภอประทายอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอโนนแดง อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนไทย อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ อำเภอคง
          และจังหวัดใกล้เคียง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร บางอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์
          ระบบเอฟ เอ็ม  ความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ รัศมีการส่งกระจายเสียงออกอากาศ และพื้นที่การให้บริการ จังหวัดนครราชสีมา

รอบสถานีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร
         

เขตให้บริการ ๒ ระบบ ๒ ความถี่

(ระบบเอ เอ็ม ความถี่ ๗๒๙ กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง ๒๕ กิโลวัตต์ (เดิม ๕๐ กิโลวัตต์) ระบบเอฟ เอ็ม ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ )
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดจากที่นี่ PDF  ปรับปรุงล่าสุด กพ 2564

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น